Tag Archives: selectie

ANUNT privind procesul de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii RATBV SA

A N U N Ţ

 

ASOCIAȚIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA A TRANSPORTULUI PUBLIC BRASOV, în calitate de autoritate publică tutelară, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii RATBV SA

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

 • cel puţin un membru trebuie să aibă studii juridice cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul juridic;
 • cel puţin un membru trebuie sa aibă studii economice si experienţa de cel puţin 5 ani in domeniul economic, contabil, de audit sau financiar;
 • cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii tehnice cu experienţă in domeniul tehnic;
 • în cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin.(1) al OUG 109/2011, nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
 • în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilități;
 • majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;
 • o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
 • membrii consiliului de administraţie sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
 • selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei;
 • candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o declaraţie de intenţie realizată conform scrisorii de aşteptări.

 

            

Condiţiile generale de participare sunt:

 •  studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
 • pentru cele doua poziţii de economist / jurist experienţa profesională minimă este de 5 ani;
 • experienţa relevanta de conducere / administrare a unor întreprinderi / societăţi / servicii/ departamente;
 • cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi cetăţenia română sau cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiţia să aibă domiciliul în România;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 • să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu au înscrieri în cazierul judiciar;
 • nu au înscrieri în cazierul fiscal;
 • nu se află în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei de membru în Consiliul de Administrație al Societății RATBV SA;
 • nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 (nu este incapabil/ă şi nu a fost condamnat/ă pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de <LLNK 12002 656 12 241   0 18>Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului) şi nici nu a suferit o condamnare pentru vreo infracţiune legată de conduita profesională.

 

Criteriile minime de selecție sunt:

 • cunoştinţe despre obiectul de activitate al Societății, cunoaşterea proceselor tehnologice și operaţionale, cunoaşterea pieţei în care acţionează Societatea;
 • gândire strategică și previziuni;
 • finanţe și contabilitate;
 • managementul proiectelor;
 • tehnologia informației;
 • legislaţie;
 • cunoştinţe de guvernanță corporativă a întreprinderii publice cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 722/2016 și Legea nr. 111/2016;
 • competențe sociale și personale: luarea deciziilor, relații interpersonale, negociere, capacitate de analiză și sinteză;
 • participarea în organizații profesionale naţionale și internaţionale relevante pentru obiectul de activitate;
 • trăsături: reputaţie, integritate, independență, abilităţi de comunicare interpersonală.

 

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 

 1. Dosarul de candidatură;
 2. Matricea profilului de candidat;
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

 

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae;
 • copie carnet de munca si / sau extras Revisal care sa ateste vechimea si experienta;
 • cazierul judiciar;
 • cazier fiscal;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / apt de munca;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de “independent” conform formular nr. 1;
 • declaraţie pe proprie răspundere că datele cuprinse în dosarul de candidatură corespund experienței profesionale conform formular nr. 2;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 3;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr. 6;
 • Declaraţie privind atragerea răspunderii în cazul falimentului / insolventei societăţilor administrate sau conduse conform formular nr. 7.

 

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a ASOCIAȚIEI METROPOLITANE PENTRU DEZVOLTARE DURABILA A TRANSPORTULUI PUBLIC BRASOV (www.transportmetropolitanbrasov.ro) şi pe pagina de internet a Societăţii RATBV S.A (www.ratbv.ro).

 

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 01.10.2021, ora 12.00, la registratura ASOCIAȚIEI METROPOLITANE PENTRU DEZVOLTARE DURABILA A TRANSPORTULUI PUBLIC BRASOV, St. Institutului Nr. 35, Brasov, Judetul Brasov, în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii RATBV SA, precum și numele şi prenumele candidatului. Obligatoriu o copie a dosarului va fi transmisă pe adresa expertului independent, respectiv aconsiliu@gmail.com.

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a le fi anunţate personal prin intermediul poștei electronice.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul ASOCIAȚIEI METROPOLITANE PENTRU DEZVOLTARE DURABILA A TRANSPORTULUI PUBLIC BRASOV și la telefon 0799.35.85.82.

FORMULARE (format .pdf)